Barterde Belge Düzeni ve Muhasebeleştirilmesi

Barter muhasebe.

Barter işletmeleri defter ve belge düzeni açısından genel kuralların dışında bazı
özel belgeleri de kullanmak zorunda olduklarına dikkat çeken Çukurova Üniv. Kozan Meslek Yüksek Okulu’ndan Yrd. Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr. Gör. Mesut BİLGİNER “Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Barter” konulu makalede;  Barterde Belge Düzeni ve Muhasebeleştirilmesi başlığında ana hatları ile şu içeriklere yer verdiler:

“Belge Düzeni Açısından Barter Barter şirketleri de, diğer bütün şirketler gibi Vergi Usul Kanunu’nun ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği yürürlükte olan defter ve belge düzenine uymak zorundadır. Bu sebeple barter şirketleri tarafından bilanço usulüne göre defter tutulması ve fatura veya benzeri belgelerin kullanılması gerekmektedir.

Ancak bu genel hükümler dışında aşağıda belirtilen belgelerin de barter şirketleri tarafından kullanılması gerekmektedir (Erkan, 2000:99:-100; Sürmen ve Kaya, 2001:131).

Barter Sözleşmesi

Üyenin barter sistemi ile ticaret yapma esaslarını tanımlayan bir sözleşmedir.

Ek Sözleşme

Barter sözleşmesinde yazılı bulunan satın alma kredi limitinin artırılabilmesi için düzenlenen bir belgedir.

Bunların dışında, kefalet işlemi için ayrıca Kefalet Sözleşmesi düzenlendiği de görülebilmektedir.

Arz ve Talep Listeleri

Üye firmaların barter sistemi ile satmak veya satın almak istedikleri mal veya hizmetlere ilişkin bilgilerin kaydedildiği listelerdir. Arz ve talep için ayrı ayrı listeler düzenlenmektedir.

Arz ve Talep Bildirim Formları

Üyelerin satın almak veya satmak istedikleri mal veya hizmetlere ilişkin bilgileri barter merkezine duyurabilmek için kullandıkları formlardır.

Bu formlar sisteme üye olan işletmeler tarafından ayrı ayrı düzenlenmektedir.

Barter Çeki

Barter sistemine dahil üyeler arasında gerçekleşen alım-satım işlemlerinde kullanılan bir
belgedir.Yabancı para cinsinden yazılabilen barter çekleri, hem ispat aracı olarak kullanılabilmekte hem de ciro edilebilmektedir.

Dekont

Gerçekleşen her barter işlemi için, işlemin yapılabileceğini gösteren ve üzerinde söz konusu mal veya hizmetin barter sisteminde satılabileceğini gösterir yetki kod numarası bulunan bir belgedir.

Hesap Ekstresi

Üyelerin cari hesap durumlarını gösterebilmek için her ay üyelere gönderilen ve borç-alacak
hareketlerini gösteren hesap cetvelidir.”